[vc_row][vc_column][vc_column_text]İŞ MAKİNALARI TESCİL İŞLEMLERİ

İş Makinesinin Tescil Edilmesi İçin İstenen Belgeler

 

İş makinesinin tescil edilmesi için;

a) Odaya hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden dilekçe.
b) İş makinesi sahiplik belgesi;

 • Sıfır araçlar için fatura (İş makinesi ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz).
 • İkinci el araçlar için noter satış senedi.
 • Veraset ilamı.
 • Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak sahiplik belgesi.

*Yukarıda belirtilen sahiplik belgelerinin aslı veya noter tasdikli sureti kabul edilebilir. Bu belgeler haricinde hiçbir belge sahiplik belgesi olarak kabul edilemez.

*İş makinesi üzerinde tadilat yapılmış ise bu tadilatı yapan firmanın faturası ile firmaca hazırlanmış ve onaylanmış tadilat projesi getirilecektir.

c) Makineye ait teknik belge, teknik belge yoksa tablo 1’de belirtilen form eksiksiz olarak doldurularak firma veya kişi tarafından kaşelenip imzalanır.
d) Varsa, resim, broşür, şekil, çizim gibi iş makinesine ait fikir verici ek dokümanlar alınarak dosyasında muhafaza edilir.[/vc_column_text][vc_tta_accordion color=”white” active_section=”1″ collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Yeni Kayıt” tab_id=”1636109662361-1fc90f0e-2e6d”][vc_column_text]Yeni Kayıt

 

 • İlk defa tescili yapılacak gerçek veya tüzel kişilere ait olan iş makinalarının tescil işlemi, üyesi oldukları Ticaret, Sanayi veya Ticaret ve Sanayi Odalarınca yapılır. İş makinesi sahibi olan ancak hiçbir odaya kayıtlı olmayan gerçek kişilere ait iş makinelerinin tescilleri ise ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki Ticaret Odaları, Sanayi Odaları veya Ticaret Ve Sanayi Odaları tarafından yapılır.
 • İş makinelerinin ilk tescilleri, iş makinası sahipleri veya kanuni vekillerince veya tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerce ibrazı mecburi belgeleri göstererek yapılır.
 • Müracaat sırasında sahiplik belgesi aslı veya noter tasdikli suretinin ibraz edilmesi zorunludur.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”İş Makinelerinin El Değiştirmesi” tab_id=”1636109662384-4d92910e-9fa0″][vc_column_text]İş Makinelerinin El Değiştirmesi

 

 • Satış ve devirlerin noterlerce yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir. Noterlerce yapılan satış ve devirlerde;
 • Satış ve devirlerde tescil belgesinin ilgili bölümüne, satış ve devir tarihi yazılarak tasdik edilir.
 • Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemleri noterler tarafından siciline işlenmek üzere, işlemin tamamlanmasını müteakip en geç on beş iş günü içinde ilgili odaya bildirilir.
 • Tescilli iş makinelerini noter senedi ile satın veya devir alanlar, Odaya müracaat ederek, bu araçlarını bir ay içinde tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.
 • Müracaat sırasında noterlerce verilmiş satış veya devir senedi sahiplik belgesi olarak ibraz edilir. Varsa araca ait sefer görev emri pusulası yeni sahibine tebliğ edilir.
 • Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanununun 23’üncü maddesine istinaden finansal kiralama konusu iş makinasının sahibi finansal kiralama şirketi (kiralayan), aşağıda yer alan hususların tamamının gerçekleşmesi durumunda iş makinesinin tescilli olduğu odaya tek taraflı başvurarak mülkiyetin devrini ve tescilini talep edebilir.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Tescil Belgesi ve Geçerliliği” tab_id=”1636109817039-7e25b746-0c67″][vc_column_text]Tescil Belgesi ve Geçerliliği

 

 • Tescil belgesi sürekli kullanılabilen bir belgedir. Bu belge; aracın başkasına satışı veya devri, hurdaya çıkarılması, üzerinde teknik değişiklik yapılması ve kullanım amacının değişmesi halinde aşağıdaki hükümler saklı kalmak üzere geçersiz sayılır.
 • Başkasına satış ve devir halinde tescil belgeleri Trafik Kanununun 20 nci maddesinin (c) bendi gereğince bir ay süre ile geçerliliğini korur.
 • Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından Trafik Kanununun 32’nci maddesi birinci fıkrası gereğince otuz gün süre ile geçerliliğini korur.
 • Hurdaya çıkarılan araçların “hurdaya çıkarılmıştır” damgası vurularak sahiplerine verilen tescil belgeleri araçların hurda olarak satışlarında sahiplik belgesi olarak kullanılır.
 • Her türlü tescil değişikliği veya tescile ait belgelerin mecburi hallerde yenilenmemesi işlemlerinde başvuru dilekçesiyle verilen evraklar ve odanın bilgisayar kayıtları esas alınır.
 • Bir iş makinesinin karayollarında sürülmesi, Karayolları Genel Müdürlüğünden özel izin alınması ve zorunlu mali mesuliyet sigorta akdinin yapılmış olması ile mümkündür. Tescil belgesine ekli trafiğe çıkış izin belgesinin odaca tasdik edilerek makine sahibine verilmesi gerekmektedir.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Çalınan İş Makineleri Hakkında Yapılacak İşlemler” tab_id=”1636109964043-5b392ea8-1e2f”][vc_column_text]Çalınan İş Makineleri Hakkında Yapılacak İşlemler

 • Çalınan iş makineleri hakkında aşağıdaki işlemler yapılır;

 

a) Çalındığı tarihten itibaren bir ay geçmiş olması şartıyla iş makinası sahibinin talebi üzerine herhangi bir oda tarafından;

 • Savcılık veya mahalli zabıtadan aldığı, çalınma olayına ait belgeyi eklediği dilekçesi alınır.
 • Araç sahibinin talebi halinde tescil belgesi üzerine işlem tarihi yazılarak “çalınmıştır” şerhi düşülür ve tescil belgesi araç sahibine iade edilir.
 • Araçla birlikte araca ait belgeler de çalınmışsa, isteği halinde araç sahibine aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair bir yazı verilir.

b) Çalınan araçların bulunması halinde, araç sahibinin dilekçesi alınır.

Çalınan, Kaybedilen, Kullanılamaz Hale Gelen, Bilgileri Değişen Belge ve Plakalar

1) Araçlara ait belgelerin ve tescil plakalarının kaybedilmeleri veya kullanılamaz duruma gelmeleri halinde aşağıdaki işlemler yapılır;

 

 • Sahiplik belgelerinin kaybedilmesi halinde, belgeyi veren kuruluşun bir yazı ile bildirdiği onaylı örnekleri kabul edilir. Gerek görülmesi halinde tescil işlemi durdurulmamak şartıyla, inceleme ve araştırma yapılabilir.
 • Zayi, yıpranma, eskime veya çeşitli nedenlerle yenilenmesi gereken iş makinesi tescil belgeleri ile tescil plakalarının yenilerinin verilmesi işlemleri, iş makinesi sahibi veya vekilinin odaya dilekçeyle başvurusu üzerine yerine getirilir.
 • Her türlü tescil değişikliği veya tescile ait belgelerin mecburi hallerde yenilenmesi işlemlerinde öncelikle odanın bilgisayar kayıtları esas alınır. Ancak, belgeler ile Oda kayıtları arasında farklılık görülmesi halinde, gerekli inceleme ve araştırma yapılarak sonucuna göre hareket edilir.

 

Tescil Plaka Sıra Numarası Verilmesi ve Bu Numarayı Taşıyan Tescil Plakalarının Kullanılması

 1. Odalarca verilen iş makinesi tescil belgesinde, aracın tescil plaka numarası gösterilir
 2. İlk defa tescil edilen araçlara tescil plakaları; il kodu, ilçe kodu, tescil yılı ve tescil numarası ayrı ayrı belirtilmek suretiyle bilgisayar programı tarafından otomatik olarak verilir.
 3. Tescili yapılan her iş makinasına bir tescil plakası sıra numarası tahsisi mecburidir. Bu numaralar iş makinası ayrımı yapılmaksızın sıra esasına göre verilir.
 4. İş makinesinin sahibi gerçek ve tüzel kişi, Karayolları Trafik Yönetmeliğinde gösterilen ölçü ve esaslara uygun olarak plaka taktırır. *Ön ve arka plaka aynı ölçülerde olacak. Ebadı:210X320 mm. Makinede plaka takılacak yer yoksa, plaka numarası aynı ölçülerde makinenin uygun kısımlarına beyaz zemin üzerine siyah renkte boya ile yazılarak resmedilir.
 5. Tescili müteakip araca tahsis edilen tescil plaka numarası, tescil sildirilse dahi hiçbir araca verilemez.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”İş Makinalarının Hurdaya Çıkarılması” tab_id=”1636110045329-79b9206f-a498″][vc_column_text]İş Makinalarının Hurdaya Çıkarılması

 

 1. İş makinaları, sahiplerinin veya kanuni vekillerinin veya tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçesi üzerine, kayıtlarında haciz, rehin, tedbir gibi şerhler bulunmaması halinde muayeneye tabi tutulmadan hurdaya çıkarılır.
 2. Tescil belgesine “hurdaya çıkarılmıştır” şerhi konularak tescil belgesi sahiplerine geri verilir, varsa tescil plakaları geri alınarak iptal edilir.
 3. Hurdaya çıkartılmıştır damgası vurularak sahiplerine verilen tescil belgeleri, araçların hurda olarak satışlarında sahiplik belgesi olarak kullanılır.
 4. Hurdaya ayrılmış olan iş makinaları, onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler. Ancak, kullanılabilir durumdaki motoru ve diğer parçaları, başka araçlarda kullanılabilir. Bu iş makinalarının tescile esas müracaat formuna ve bilgisayar kayıtlarına hurdaya çıkarıldıklarına dair gerekli kayıt düşülür.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]

Telif hakkı © 2022 OTSO | Ordu Ticaret ve Sanayi Odası