[vc_row][vc_column][vc_column_text]Kooperatif

 

Kooperatifler; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. Kooperatifler en az 7 ortak tarafından imzalanan ana sözleşme ile kurulur.

Kooperatif sözleşmesinde bulunması gerekli hususlar şunlardır:

 • Sözleşme onay tarihi,
 • Kooperatifin unvanı ve merkezi,
 • Kooperatifin amacı ve çalışma konuları, varsa süresi,
 • Ortaklık sıfatını kazandıran ve kaybettiren hal ve şartlar,
 • Kooperatifin sermayesi ve bunun nakdi kısmına karşılık olarak ödenen en az miktar ve her ortaklık payının değeri,
 • Ortaklık payı belgelerinin ada yazılı olduğu
 • Ortakların ayni sermaye koyup koymayacakları, Ayni sermaye ve devralınan akçalı kıymetlerle işletmelerin neden ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler,
 • Kooperatifin yükümlülüklerinden dolayı ortakların sorumluluk durumu ve derecesi,
 • Kooperatifin yönetici ve denetleyici organlarının görev, yetki ve sorumlulukları,
 • Kooperatifin temsiline ait hükümler,
 • Yıllık gelir gider farklarının hesaplama ve kullanım şekilleri,
 • Kooperatifin yapacağı ilanların şekli ve şirket sözleşmesinde de bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarının ortaklara ne suretle bildirileceği
 • Kurucuların adı, soyadı, iş ve konut adresleri

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_accordion style=”modern” color=”white” active_section=”1″][vc_tta_section title=”Kuruluş İşlemi” tab_id=”1636113745581-b2835b3a-0353″][vc_column_text]
KURULUŞ

 • Dilekçe (Kooperatif yönetim kurulu üyeleri tarafından müştereken imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Dilekçede kooperatifin ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.)
 • İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış sözleşme kitapçığı
 • Bakanlık izin yazısı aslı
 • 14.01.2010 tarih 27462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ gereğince; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’ na tabi kooperatiflerde 1 ortaklık payının değeri 100 TL ye yükseltilmiştir.
 • MERSİS başvurusu
 • Yönetim kurulu üyelerinin 2’şer nüfus cüzdan fotokopileri
 • İkametgah Belgesi (Oda sicil işlemleri için)
 • Oda Kayıt Beyannamesi  (Oda sicil işlemleri için)
 • Nace Dilekçesi (Oda sicil işlemleri için)
 • Yetkililerin 2 adet vesikalık fotoğrafı (Oda sicil işlemleri için)

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Ana Sözleşme Değişikliği İşlemi” tab_id=”1636113651866-ba7d5327-8294″][vc_column_text] 


ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

 • Dilekçe (Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)
 • Genel kurul tutanağı (2 nüsha)
 • Hazirun cetveli
 • Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
 • Bakanlık temsilci raporu
 • Gündem
 • Erteleme var ise erteleme tutanağı
 • Ortaklara ne şekilde duyuru yapıldı ise ona ait evrak/tutanak
 • Tadil mukavelesi (2 nüsha)
 • Tadile ait bakanlık izin yazısı aslı.
 • MERSİS başvurusu
 • Dilekçe (Oda işlemleri için)

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Genel Kurul İşlemi” tab_id=”1636113651882-d69ef7e6-2116″][vc_column_text]GENEL KURUL

 • Dilekçe (Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)
 • Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)
 • Hazirun cetveli
 • Bakanlık temsilci raporu
 • Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
 • Gündem
 • Erteleme var ise erteleme tutanağı
 • Ortaklara ne şekilde duyuru yapıldı ise ona ait evrak/tutanak
 • Dilekçe (Oda işlemleri için)

Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise yukarıdaki belgelere ek olarak;

 • Görev taksimi ve kooperatifin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair yönetim kurulu kararı (4 adet ıslak imzalı) (tasdiki müdürlüğümüzce yapılacaktır)
 • Genel kurul ve yönetim kurulu kararında üyelerin adları kısaltılmadan TC Kimlik numaraları ile birlikte yazılmalıdır.
 • Sicil gazetesi ilanında yaşanan güçlük nedeniyle genel kurul tutanağı okunaklı yazılmalıdır.
 • Yetkililerin 2’şer nüfus cüzdan fotokopileri
 • MERSİS başvurusu

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Ordu’ya Merkez Nakli İşlemi” tab_id=”1636113784229-6a1b8277-a206″][vc_column_text]MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOOPERATİFİN ŞİRKETİN ORDU’YA MERKEZ NAKLİ

 • Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Dilekçede kooperatifin ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.)
 • Genel kurul toplantı tutanağı aslı(2 nüsha)
 • Bakanlık izin yazısı aslı
 • Gündem
 • Erteleme var ise erteleme tutanağı
 • Ortaklara duyuru ne şekilde yapıldığı ise ona ait evrak/tutanak
 • Bakanlık onaylı Tadil metni (2 nüsha)
 • Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
 • Bakanlık temsilci raporu
 • Hazirun cetveli
 • Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’nden Sicil Yönetmeliğinin 111. md.ne göre alınan belge
 • Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’nce tescil edilen ana sözleşme ve ana sözleşme değişiklikleri ile son yönetim kurulu seçimine ilişkin tescillerin onaylı sureti ile son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi
 • Temsil yetkisine sahip olanların 2’şer nüfus cüzdan fotokopileri
 • MERSİS başvurusu
 • Dilekçe (Oda işlemleri için)

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Şube Açılış İşlemi” tab_id=”1636113851939-37bd6b10-4100″][vc_column_text]
ŞUBE AÇILIŞI

 • Dilekçe(Kooperatif kaşesi ile yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede şubenin ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.))
 • Şube açılışına ilişkin 2 nüsha noter onaylı yönetim kurulu kararı. (bu kararda şubenin ticaret unvanı, açık adresi, temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir)
 • Şube temsilcilerinin 2 nüfus cüzdan fotokopisi
 • Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü ordu dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 120. md.ne göre alınan belge
 • Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Ordu dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen ana sözleşme ve ana sözleşme değişiklikleri ile son Yönetim Kurulu seçimine ilişkin tescillerin onaylı sureti ile merkezde yapılan son tescile ait Ticaret sicil gazetesi
 • MERSİS başvurusu
 • Dilekçe (Oda işlemleri için)

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Şube Kapanış İşlemi” tab_id=”1636113893206-5e647888-fcf3″][vc_column_text]ŞUBE KAPANIŞI

 • Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)
 • Şube kapanışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 nüsha)
 • Merkezi başka bir ilde ise son yönetim kurulu üyelerini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi sureti
 • MERSİS başvurusu
 • Dilekçe (Oda işlemleri için)

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Tasfiyeye Giriş İşlemi” tab_id=”1636113936939-f302eecc-9438″][vc_column_text]TASFİYEYE GİRİŞ

 • Dilekçe (Yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli sureti eklenmelidir)
 • Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)
 • Hazirun cetveli
 • Bakanlık temsilci raporu
 • Gündem
 • Erteleme var ise erteleme tutanağı
 • Ortaklara duyuru ne şekilde yapıldı ise ona ait evrak/tutanak
 • Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
 • Tasfiye Memurlarının tasfiye halinde ibaresi ile başlayan ünvan altında düzenlenmiş imza beyannamesi
 • MERSİS başvurusu
 • Dilekçe (Oda işlemleri için)
 • Tasfiye girişinin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. Memurluğumuzda bulunan ilan formları kaşe ve tasfiye memurlarının müşterek imzası ile ilana verilmelidir.

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Tasfiyeye Sonu İşlemi” tab_id=”1636113981941-d09d464a-a00d”][vc_column_text]TASFİYE SONU

 • Dilekçe (Tasfiye memurları tarafından müştereken imzalanmış olmalı)
 • Tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)
 • Hazirun cetveli
 • Bakanlık temsilci raporu
 • Gündem
 • Erteleme var ise erteleme tutanağı
 • Ortaklara duyuru ne şekilde yapıldı ise ona ait evrak/tutanak
 • Bakanlık temsilci atama yazısı aslı
 • Tasfiye Sonu Bilançosu (2 nüsha – kooperatif kaşesi ile tasfiye memurları tarafından müştereken imzalanmış olmalı)
 • Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul alacaklıları 3.defa davetten itibaren 1 yıl sonra toplanabilir.
 • Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.
 • Ortakların / Yönetim Kurulu üyelerinin TC kimlik numaraları kararda yazılmalı veya karar ekinde internet çıktısı verilmeli.
 • MERSİS başvurusu
 • Dilekçe (Oda işlemleri için)

[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]

Telif hakkı © 2022 OTSO | Ordu Ticaret ve Sanayi Odası