[vc_row][vc_column][vc_column_text]KOLLEKTİF ŞİRKETLER

Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşısınırlandırılmamış şirkettir.

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

Kollektif şirket sözleşmesinde bulunması zorunlu hususlar şunlardır;

 • Ortakların ad ve soyadları, ikametgah ve uyrukları ile T.C. Kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecek
 • Şirketin kollektif olduğu Ticaret ünvanı ve merkezi
 • Çalışma konusu
 • Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği sermaye türü, tutarı
 • Şirketi temsile yetkililer ve temsil şekli

Kollektif şirketin ticaret ünvanı bütün ortakların veya ortaklardan birinin ad ve soyadıyla şirket nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva etmelidir.

 

[/vc_column_text][vc_tta_accordion style=”modern” color=”white” active_section=”1″ collapsible_all=”true”][vc_tta_section title=”Kuruluş İşlemi” tab_id=”1636110582375-f89c3905-4b29″][vc_column_text]KURULUŞ

 • Dilekçe (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şirketin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede şirketin ünvanı sermayesi merkezi açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.
 • MERSİS başvurusu
 • Ortakların ve yetkililerin 2’şer nüfus cüzdan fotokopileri
 • İkametgah Belgesi (Oda sicil işlemleri için)
 • Oda Kayıt Beyannamesi  (Oda sicil işlemleri için)
 • Nace Dilekçesi (Oda sicil işlemleri için)
 • Yetkililerin 2 adet vesikalık fotoğrafı (Oda sicil işlemleri için)

Not: Oda sicil işlemleri vekalet ile yapılacaksa, vekalet fotokopisi ile birlikte vekalet alan kişinin noter onaylı imza beyanı aslı gereklidir.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Ordu’ya Merkez Nakli İşlemi” tab_id=”1636110582386-b3acf41e-5d0d”][vc_column_text]MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOLLEKTİF ŞİRKETİN ORDU’YA MERKEZ NAKLİ

 • Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirketi temsile yetkili kişi tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir. Dilekçede ; şirketin unvanı sermayesi açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.
 • Merkez nakline ilişkin ana sözleşme tadil metnini içeren noter onaylı ortaklar kurul kararı (2 nüsha)
 • Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’nden Sicil Yönetmeliğinin 111. md.ne göre alınan belge
 • Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’nce tescil edilen ana sözleşme ve ana sözleşme değişiklikleri ile son ortaklara ilişkin tescillerin onaylı sureti ile son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi
 • Temsil yetkisine sahip olanların 2’şer nüfus cüzdan fotokopileri
 • MERSİS başvurusu
 • Oda kayıt beyannamesi (Oda sicil işlemleri için)
 • Nace Dilekçesi (Oda sicil işlemleri için)

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Sözleşme Değişikliği İşlemi” tab_id=”1636110804186-7fe36d1d-7a62″][vc_column_text]ŞİRKET SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ

 • Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirketi temsile yetkili kişi tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 • Ortaklar Kurulu Kararı (Noter onaylı – anasözleşmenin değişen maddesine ilişkin tadil metnini içermelidir.)(2 asıl – 2 fotokopi)
 • Yabancı uyruklu ortak/yetkili girişi var ise tercümesi noterden onaylı pasaportu, yeni yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannameleri (1 nüsha) ibraz edilmeli, tadil mukavelesinde TC kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.
 • Anasözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve tasfiye işlemlerinin başlamadığı mahkemece atanmış bilirkişi raporu veya yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporuyla tevsik edilmelidir.
 • MERSİS başvurusu
 • Yeni yetki verilen kişi var ise 2 nüfus cüzdan fotokopisi
 • Dilekçe (Oda işlemleri için)

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Şube Açılış İşlemi” tab_id=”1636110898241-91ec4433-5c45″][vc_column_text]ŞUBE AÇILIŞI

 • Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirketi temsile yetkili kişi tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) Dilekçede ; şirketin ünvanı sermayesi açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.
 • Şube açılışına ilişkin noter onaylı ortaklar kurulu kararı(2 asıl – 2 fotokopi)
 • Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Ordu dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 120. md.ne göre alınan belge
 • Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Ordu dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen ana sözleşme ve ana sözleşme değişiklikleri ile son ortaklara ilişkin tescillerin onaylı sureti ile merkezde yapılan son tescile ait sicil gazetesi
 • MERSİS başvurusu
 • Yetki verilen kişinin 2 nüfus cüzdan fotokopisi
 • İkametgah Belgesi (Oda sicil işlemleri için)
 • Oda Kayıt Beyannamesi  (Oda sicil işlemleri için)
 • Nace Dilekçesi (Oda sicil işlemleri için)
 • Yetkililerin 2 adet vesikalık fotoğrafı (Oda sicil işlemleri için)

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Şube Kapanış İşlemi” tab_id=”1636111004213-fbb35ad6-b6c1″][vc_column_text]ŞUBE KAPANIŞI

 • Dilekçe(Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli.)
 • Şube kapanışına ilişkin noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 asıl 2 fotokopi)
 • Dilekçe (Oda sicil işlemleri için)

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Tasfiye Giriş İşlemi” tab_id=”1636111094351-0c4fb579-ab1b”][vc_column_text] 

TASFİYE GİRİŞ

 • Dilekçe (Şirket kaşesi ile ortakların tümü tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir
 • Tasfiyeye ilişkin karar (Noter onaylı – 2 asıl 2 fotokopi)
 • Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları  belgeleri ve 2 adet nüfus cüzdan fotokopisi
 • Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin ilan formları şirket kaşesi ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir.
 • MERSİS başvurusu
 • Dilekçe (Oda sicil işlemleri için)

ÖNEMLİ NOT: Şirket sözleşmesinde özel düzenleme bulunan hallerde bu hükümler uygulanır. (TTK m.267)

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Tasfiye Sonu İşlemi” tab_id=”1636111171762-895d4db1-9969″][vc_column_text]TASFİYE SONU

Tasfiyenin tamamlanmasından sonra ise, aşağıdaki belgelerin ibrazı gerekmektedir:

 • Dilekçe (Şirket kaşesi/ ünvanı altında tasfiye memuru tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 • Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge,
 • Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair imzaları noterden tasdikli yazılı beyanları
 • Ortaklar kurulunca onaylanmış, ortaklar kurul tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve kati bilanço (Tasfiye Sonu Beyanı ) (2 nüsha)
 • MERSİS başvurusu
 • Dilekçe (Oda sicil işlemleri için)

Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce şubelerin terkini başvurusu yapılmalıdır.[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]

Telif hakkı © 2022 OTSO | Ordu Ticaret ve Sanayi Odası